Hur man förbättrar arbetsmiljön och personalens hälsa genom företagsutbildningar

Hur man förbättrar arbetsmiljön och personalens hälsa genom företagsutbildningar | hurbuzz

Det finns risker i alla typer av arbeten, både kortsiktiga och omedelbara samt långsiktiga och mer diffusa. Ett exempel på en kortsiktig och omedelbar risk är våld och hot, något som bland annat poliser och ordningsvakter utsätts för. En mer långsiktig och diffus risk är
belastningsskada på grund av ett repetitivt rörelsemönster samt slitage. Det finns många sätt att förbättra arbetsmiljön genom att använda sig av företagsutbildningar. Följ dessa steg för att skapa en bättre arbetsmiljö snabbt.

1. Analysera situationen

Alla företag måste enligt lag arbeta med arbetsmiljön på ett planerat och inte minst systematiskt sätt. Arbetsmiljöverket tillhandahåller flera guider för att hjälpa företag meddetta. Den grundläggande aspekten för ett lyckat systematiskt arbetsmiljöarbete går ut påatt analysera den nuvarande situationen. Undersök vilka risker som finns i verksamheten, utveckla därefter en åtgärdsplan för att hantera dessa risker. Beroende på vadundersökningarna resulterar i finns flera vägar att gå. Det kan exempelvis handla om attstyrelsen behöver hitta företagsutbildningar för att hjälpa personalen arbeta på ett säkrareoch mer ergonomiskt sätt. Slutligen finns det ett avslutande steg, att kontrollera vilketresultat de eventuella åtgärderna bidragit till.

2. Förebygg och minimera risker

Det bör även finnas en plan för att anpassa arbetet innan arbetstagaren behöver sjukskrivas. Här gäller det att arbetsgivaren och eventuella chefer är observanta. Höga stressnivåer kan exempelvis leda till utmattning och permanent minskad arbetsförmåga. Det bör finnas någon form av plan för att kunna anpassa arbetet utefter individens förutsättningar. Det kan vara väl värt att hjälpa en arbetstagare tidigt, exempelvis med rehab för stress.

3. Utveckla en åtgärdsplan

Det är omöjligt att helt förhindra olyckor, skador och andra arbetsrelaterade besvär. Det kan hända trots att ni är förberedda och har en välutbildad personal. Det är viktigt att det finns en åtgärdsplan som styrelsen kan följa. Syftet med planen är att hjälpa arbetstagaren
komma tillbaka till arbetet. Det kan innebära att arbetstagaren får hjälp av en sjukgymnast i Stockholm eller att någon annan åtgärd utförs.

4. Hitta en partner som hjälper dig med företagshälsovården

Att ta hand om personalen är inte bara lagstadgat, det är även viktigt för verksamhetens överlevnad. Eftersom detta är ett komplicerat område har det utvecklats flera externa tjänster som kan hjälpa företag med detta. Företagshälsovård syftar till en extern expertresurs som hjälper företaget med både rehabilitering och arbetsmiljöarbetet, bådegenom att utföra förebyggande åtgärder, objektiva analyser och identifiering av samband
mellan arbetsmiljön, hälsan och verksamhetens olika delar.

Exakt hur företagshälsovården ser ut beror på flera faktorer. Ibland kan de innefatta en sjukgymnast i Stockholm eller rehab för stress och i andra fall är det annat som ingår. Detspelar ingen roll om du väljer att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet helt på egen hand eller med hjälp av en partner. Det viktiga är att arbetet utförs och att det finns en process som tar hand om personalens hälsa och välmående.