Hur man utför marksanering på ett hållbart och miljövänligt sätt

Hur man utför marksanering på ett hållbart och miljövänligt sätt

Det finns en hel del förorenad jord och mark i Sverige, speciellt vid gamla industriområden och där någon form av miljöfarlig aktivitet utförts. Det finns olika typer av föroreningar, vissa är svåra för naturen att bryta ned samtidigt som de även kan skada miljön och människors hälsa. Dessa typer av föroreningar måste rensas bort aktivt, vilket görs med hjälp av marksanering. Vi går igenom hur marksanering utförs.

1. Undersök marken

En av de första sakerna som behöver göras är att undersöka själva området. En erfaren konsult kan ha en aning om vad som finns på plats baserat på tidigare erfarenhet. Det förekommer dock överraskningar och det alltid bäst att ta det säkra före det osäkra.

2. Identifiera vilka ämnen det rör sig om

Det finns flera typer av föroreningar som saneringsföretag behöver ta hänsyn till. Vanliga föroreningar är PAH och PCB, vilket är två samlingsnamn för olika föreningar.

PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) bildas bland annat vid förbränning av organiskt material och kan öka risken för cancer. PAH förekommer ofta i asfalt som lagts före 1970-talet, även kallad tjärasfalt.

PCB (polychlorinated biphenyl) är ett samlingsnamn för vissa organiska och svårnedbrytbara föroreningar. Dessa förekom bland annat i form av oljeliknande vätskor som användes i olika industriprodukter. PCB förbjöds helt 1978 eftersom kontakt med PCB ledde till allvarliga skador och sjukdomar. Det finns även andra ämnen som kan behöva saneras, dessa är endast två typer.

3. Välj passande metod

Det finns flera sätt att utföra saneringen. Företag jobbar så gott som alltid utefter föreskrifterna som beskrivs i boken ”Marksanering – om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden” av Arbetsmiljöverket. Man skiljer på sanering som utförs på plats och sanering där jordmassorna grävs upp och transporteras bort till en saneringsstation. De exakta metoderna beror på vad det är för typ av förorening som ska saneras. Det finns även biologisk sanering, den går ut på att bryta ned kolväten och föroreningar med hjälp av svampar och bakterier.

4. Undersök marken efteråt

Oberoende av vilka marksaneringsmetoder ett företag använder sig av behöver området undersökas och besiktigas efteråt. Detta är en minst lika viktig del av saneringsarbetet och behöver utföras på ett grundligt och väldokumenterat sätt.

Det finns flera företag som utför marksaneringsuppdrag i Sverige. Ett tips är att vända sig till ett företag som kan ta hand om hela processen, från preliminära undersökningar till grundlig undersökning efter saneringen är utförd.