Hur man utför trafikmätning i en större stad som Malmö och Stockholm

Trafikmätning i en större stad som Malmö och Stockholm | Hurbuzz

Trafikmätning kan utföras på olika sätt och till olika syften. Vi går igenom olika metoder som används i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö.

1. Man bestämmer syftet med trafikmätningarna

Det kan handla om att mäta hur vägtrafiken ökar eller minskar, att ta fram data för miljöförvaltningen eller någon annan instans som behöver trafikinformationen, identifiera områden för att skylta om hastighetsskyltar eller sänka hastigheten i korsningar och mycket mer.

2. Man bestämmer metoden för att samla in data

Det finns ett flertal sätt att ta in trafikdata. Det är inte ovanligt att kommuner använder föråldrade mätmetoder. Det beror på flera faktorer, bland annat att de vill kunna jämföra data med tidigare historik och även för att det oftast är kostsamt att ta bort eller lägga till en mätpunkt. Dock finns det oftast ett behov, inte minst för att städer och kommuner utvecklas. Områden som tidigare hade lite trafik kan vara vältrafikerade nu och behöva mätas.

Trafikmätning för städer mäts oftast med hjälp av slangmätning. Det är ett relativt billigt sätt att mäta trafiken och metoden är mobil, vilket innebär att den kan förflyttas på ett enkelt sätt. Slangmetoden har dock nackdelar, inte minst att den kan skadas av fordon eller att datan kan vara opålitlig om ett fordon parkerar på slangarna. Dock är det inte omöjligt att ta hänsyn till dessa händelser när informationen samlas och gås igenom. Slangarna har dock svårt med köbildningar eller när vädret är dåligt (regn och snö). En annan metod är med hjälp av induktionsslingor. Metoden går ut på att två induktiva slingor placeras på asfalten, oftast i frästa skåror. Alla fordon som passerar slingar kan registreras, vilket gör det möjligt att mäta trafiken över en viss vägbana på ett exakt sätt. Denna metod har inga problem med dåligt väder. Skulle temperaturförändringen bli alltför snabb och stor kan slingorna dock skadas. Metoden är även kostsam eftersom det krävs att vägen stängs av för att gräva ned de induktiva slingorna.

3. Man använder modern teknologi

Trafikmätning använder programvara för att samla in viktig trafikinformation. Både mobiltelefoner och fordon har GPS som visar vart de är. Denna information visar både hur fotgängare rör sig och hur trafiken ser ut, något som bland annat Google använder sig av när de varnar för trafikstockningar.

Det är även möjligt att placera ut speciella upptagningsmaskiner som loggar signaler från olika enheter. Genom att placera ut flera av dessa maskiner går det att se hur olika enheter rör sig mellan de olika punkterna.