Kollektivtrafik fyller en viktig roll i samhället, både ur ett miljö- och transportperspektiv

Kollektivtrafik ur ett miljö- och transport perspektiv | Swarco

Världen blir allt känsligare för klimatförändringarna. Det gäller inte bara i Sverige utan överallt. Det finns många sätt att motverka detta och kollektivtrafiken är ett verktyg för regeringen att få ned antalet personer som kör bil i landet. Vi går igenom olika sätt som kollektivtrafiken är viktig för samhället.

Kollektivtrafik i en stad

Bussar, spårvagnar och tunnelbanetåg utgör viktiga delar av en stad. Med hjälp av dessa kan invånare och besökare ta sig till olika stadsdelar och områden utan att behöva köra ett fordon. Det är trots allt inte alla som kan eller vill köra. Det kan bero på att de inte har tillgång till fordon eller innehar körkort, för att de vill kunna dricka alkoholhaltiga drycker eller vilken annan anledning som helst. Under nattetid kan kollektivtrafik även göra det säkrare att ta sig hem. Kollektivtrafiken fyller även viktiga roller när det kommer till bostadsutvecklingen i en stad. Dessa effekter brukar räknas som en indirekt effekt, en stadsdel med goda kollektivtrafikmöjligheter anses mer attraktiv jämfört med en stadsdel som inte är särskilt tillgänglig. Det gäller speciellt för personer som vill kunna ta sig till och från arbetsplatsen genom kollektivtrafiken.

Öppnar upp staden

Möjligheten att transportera människor till och från olika stadsdelar öppnar även upp staden, under förutsättningen att det görs på rätt sätt. Det är exempelvis vanligt att det finns vägfiler för att prioritera kollektivtrafik. Detta gör att bussar snabbare kan ta sig till och från sina destinationer utan att de påverkas allt för mycket av trafikstockningar och dylikt. De speciella vägfilerna kan även användas av taxibilar, polis och räddningstjänst när det behövs.

Planerandet av kollektivtrafik

Hur kollektivtrafiken planeras är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Detta görs genom att planera linjer, det vill säga rutter som bussarna tar till och från olika busstationer. Dessa behöver även kunna fungera ihop med tåg, tunnelbana och andra färdmedel. Detta utgör en enorm logistisk utmaning. För att underlätta både planerandet och även ha koll på vad som sker i trafiken kan städer använda sig av realtidsinformation system för kollektivtrafik.

Planerandet av kollektivtrafiken påminner mycket om planerandet av tåg- och tunnelbanetrafik. Förutom separata bussfiler och i vissa fall även bussgator finns det även andra likheter. Ett effektivt system har oftast relativt få stationer. Själva stationerna är även utformade för att underlätta på- och avstigning. Det blir även allt vanligare att bussbiljetten behöver köpas på förhand, exempelvis med hjälp av ett förbetalat busskort eller en mobilapp. Möjligheten att ”blippa” med bankkortet har också kortat ned på den tid det tar att stiga på en buss. Användandet av kort och applikationer har även gjort kollektivtrafiken säkrare för chaufförerna eftersom de slipper hantera kontanter.

ITS, intelligenta transportsystem

Allt eftersom teknologin utvecklas har även möjligheten att mäta och styra trafiken samt ta in och skicka ut information blivit bättre. Realtidsinformation system för kollektivtrafik är idag viktiga delar av denna omfattande del av en stad och kommun. Systemen kan exempelvis upptäcka olyckor, minska risken för förseningar och även informera resenärer om något har hänt som påverkar deras planerade resa. Dessa system gör det även lättare för staden att prioritera kollektivtrafik framför vanlig trafik.

Olika typer av kollektivtrafik

Just buss är ett vanligt transportmedel när det kommer till kollektivtrafiken. Det finns dock flera andra också, exempelvis tunnelbana, stadsspårvagn och pendeltåg. Vissa städer har till och med spårtaxi, vilket är ett system som kombinerar spårvagnsbanorna med möjligheten att själv kunna styra destinationen. Här är fordonen oftast små jämfört med de vanliga spårvagnarna men tillräckligt stora för ett mindre sällskap. Ett fordon kan använda hela bannätet och ta sig till vilken station som helst. I nuvarande stund används spårtaxisystemet i den engelska flygplatsen Heathrow, i terminal 5.