Med hjälp av återvinningsföretag har återvinningen varit framgångsrik i Sverige

återvinningsföretag | Hurbuzz

I Sverige har återvinningen varit framgångsrik och den svenska återvinningen har lett till en årlig minskning av de globala koldioxidutsläppen med mer än 6 miljoner ton. Det motsvarar ungefär 10 % av de totala svenska utsläppen som sker av växthusgaser. 

Mängden avfall som återvinns har ökat kraftigt de senaste åren och det har blivit viktigt att byta ut de nya råvarorna mot återvunna råvaror istället. Detta för att skapa en mer hållbar miljö och ett mer klimatsmart samhälle. Dessutom ger återvinning lite pengar till företaget och flera verksamheter ser på skrotet och avfallet som en resurs för att minska på miljöpåverkan.

Återvinningsföretag i Sverige hjälper till att upprätta en miljöpolitik på verksamheten

Det är vanligt att det inte finns en miljöpolicy på företag eller verksamheter och återvinningsföretag hjälper till att utarbeta en sådan. Detta för att miljöarbetet på verksamheten ska fortsätta och för att det krävs en effektiv och strukturerad miljöpolitik. Den behöver främst innehålla information om åtgärder som behöver utföras för att minska på miljöpåverkan och även att arbetet kommer ske i linje med rådande krav från lagen.

Så går processen med återvinningsföretag till

För att det ska vara smidigt och enkelt för företag att arbeta med återvinning har återvinningsföretag i Sverige tagit fram lösningar som hjälper till. Exempelvis erbjuds miljövänliga transportsystem i form av tåg och även leverantörsanpassad hantering. Behovet ser olika ut beroende på arbetsplats och därför anpassar återvinningsföretagen insamlingen av skrot och avfall för att skapa en effektiv process. 

Världens mest återvunna material är stål och nästan hälften av det stål som tillverkas kommer just från återvunnet järnskrot. De flesta metaller kan återanvändas oändligt många gånger utan att tappa i kvalitet. Dessutom är det väldigt energikrävande att framställa nya metaller och genom att tillverka stål med hjälp av återvunnet material sparar man omkring 75 % av energi jämfört med produktion som sker med malm. 

Samarbeten med återvinningsföretag i Sverige

Det kan vara positivt att kontakta företag som hanterar återvinning, både i närheten men även på längre avstånd, för att kunna undersöka vilket samarbete eller arbetssätt som passar företaget bäst. För ytterligare trygghet är det värt att kolla upp att återvinningsföretaget i Sverige är kvalitet- och miljöcertifierat. På så vis finns en garanti att det är en miljövänlig process och att den sker i linje med de rådande kraven från lagen. Det kan också ge en ytterligare säkerhet att kolla upp att verksamheten följer de mätbara miljömålen och att regelbundna uppföljningar utförs. Företag som arbetar med återvinning ser avfallet som en resurs som har möjlighet att produceras till en ny produkt eller kan användas för energiutvinning. Det snällaste man kan göra mot klimatet är att arbeta med att minska på miljöpåverkan och på så sätt skapa ett miljövänligare avtryck på jorden.