Varför skaffa en arbetsmiljö-certifiering?

Arbetsmiljö-certifiering

Vill du förbättra verksamhetens arbetsmiljö? En certifiering är ett bra sätt att uppnå ditt mål på. Med en arbetsmiljö-certifiering får du ett kvitto på att du tar arbetsmiljön och personalens arbetsvillkor på allvar samt får bättre översikt av verksamheten. Det kan också leda till att en ny marknad öppnar sig och att du får fler kunder. 

Vad är en certifiering?

En certifiering är ett bevis på att en verksamhet lever upp till de specifika krav som ställs. Certifieringen genomförs av ett oberoende certifieringsbolag som utför en revision av verksamheten. Om revisionen godkänns så får företaget sin certifiering. En arbetsmiljöcertifiering som ISO 45001 eller IP Arbetsvillkor måste förnyas med jämna mellanrum ー ofta krävs endast en egenrevision när du haft en certifiering länge. 

Fördelar med en certifiering av arbetsmiljön

Funderar du på att certifiera din verksamhets arbetsmiljö? Du är inte ensam. Många företag har fått upp ögonen för de vinster en arbetsmiljö-certifiering ger. Här är ett axplock av fördelarna med en certifiering:

 • ökar konkurrenskraften på grund av goodwill
 • ökar chansen att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare
 • ökar produktiviteten tack vare effektiva rutiner och smarta checklistor
 • minskar kostnaderna eftersom det är billigare att arbeta proaktivt än att korrigera fel
 • ger nya affärsmöjligheter ー certifiering enligt IP Arbetsvillkor är exempelvis ett krav från stora handelskedjor och grossister när de väljer odlingsföretag.  

Arbetsmiljöcertifieringen IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för alla företag med anställd personal ー oavsett storlek. Certifieringen är framtagen av ledande experter och sakkunniga inom arbetsrätt och godkänd av ackrediteringsorganet Swedac. 

De här områdena behandlas inom certifieringen IP Arbetsvillkor:

 • Ledning och organisation – exempelvis hur introduktion av nyanställda går till och organisationens nödlägesberedskap
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – exempelvis vad företaget har för arbetsmiljöpolicy och hur olyckor förebyggs
 • Arbetsrättsliga regler för egna anställda – exempelvis att anställningsavtal, arbets- och uppehållstillstånd, löner, arbetstid och semester ligger i nivå med svensk lagstiftning
 • Arbetsrättsliga regler för inhyrd personal – exempelvis vilka krav som ställs på bemanningsföretaget och vilka avtal som gäller
 • Boende – om arbetsgivaren står för personalens boende finns regler som säkerställer att boendet är tryggt att vistas i utifrån säkerhets- och hygienkrav. 

Arbetsmiljö-certifiering ISO 45001  

ISO 45001 är en certifiering som är inriktad på ledningssystem för arbetsmiljö. Certifieringen har vidareutvecklats från OSHAS 18001 för att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och förbättra den psykosociala hälsan. För att få arbetsmiljöcertifiering ISO 45001 krävs att grundläggande krav uppfylls. Certifieringen behandlar bland annat:

 • krav och förväntningar på företaget
 • kartläggning av risker, faror och möjligheter
 • ledarskap, engagemang och organisationens medverkan
 • förutsättningar för att sjösätta ledningssystemet
 • hur ledningssystemet tas i drift
 • utvärdering av ledningssystemets prestanda
 • hur förbättringar har uppnåtts. 

Hur blir man certifierad?

För att påbörja processen att få en arbetsmiljöcertifiering som ISO 45001 eller IP Arbetsvillkor ー kontakta ett oberoende certifieringsbolag. Då får du snabb återkoppling och all information du behöver för starta resan mot en arbetsmiljö-certifiering.